کوردستان میدیا

یکشنبه 5 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تدوام فشار نهادهای امنیتی رژیم بر خانوادە پیشمرگان

12:58 - 25 دی 1399

طبق اخبار رسیدە بە وب سایت "کوردستان میدیا" ظرف چند روز گذشتە خانوادە "پیشمرگان کوردستان" از سوی مراکز امنیتی رژیم احضار و مورد تهدید قرار گرفتند.

بر اساس اطلاعات بە دست آمدە، خانوادە "پیشمرگان" سە روستای "تەنگیسەر، مێراو و نییەر" از سوی مراکز امنیتی رژیم احضار و بە مدت ٤ ساعت مورد بازجویی قرار گرفتند.

ادارە اطلاعات رژیم از خانوادە "پیشمرگان کوردستان" خواستە تا با اعمال فشار فرزندان خود را وادار کنند تا دست از مبارزە علیە رژیم برداشتە و منکر هویت انقلابی خود شوند.

مدتی است کە رژیم پروژەای جدید را در کوردستان با بازداشت و فراخواندن و تهدید مردم کورد شروع کردە است.