کوردستان میدیا

شنبه 4 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تعهدنامەای برای بردگی دانش آموزان

11:50 - 12 مهر 1398

جمال رسول دنخه

هر سال با آغاز شروع سال تحصیلی در ماه مهر، این ماه با بی مهری و ناملایمات همراه است، بی مهری‌‌هایی کە ساختە برنامەریزی‌های رژیم اسلامی ایران است. سیستمی آموزش کە سرتاپای آن  بر مبنای افکاری واپس گرایانە بنیان نهادە شدەاست.

آموزش و پرورش در ایران، فارغ از پرورش است و غرق در آموزش است؛ آموزشی کە آمیزەای از هذیان‌های ذهنی مسئۆلانی است کە جهان بینی را تنها در باور و اندیشەهای خود تفسیر می‌کنند.

نبود مدارس، کمبود معلم، نبود بودجه، مدرسه‌های کانکسی، دانش آموزان بازماندە از تحصیل و موارد دیگر تحصیلی بیانگر آن است کە آموزش و پرورش و دکترین آن چه نسخەای برای تعلیم و تربیت در ایران پیچیدەاند.

فارغ از مشکلات فراگیر مدارس، هم اکنون مدیران آموزشی در سراسر ایران و کوردستان فرمی را تحت عنوان "تعهدنامە دانش آموزان" بە دانش آموزان ارائە دادەاند.

این فرم بە مدارس مقطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی ابلاغ گردیده است. در این فرم مواردی ذکر گردیدە است کە شامل موارد زیر است:

طبق مادی ٢٨ فصل ششم آیین نامە انضباطی؛ تمام موارد مذکور ذیل را رعایت کردە و هر دستوری را در چهارچوب این مقررات باشد پیرو می‌کنم و اعتراضی به آن نخواهم داشت.

در این تعهدنامە بە مواردی دیگر از جملە:

ـ رعایت شئونات اسلامی، سعی و تلاش برای کسب دانش

ـ رعایت موازین آموزشی و تربیتی  و انجام فرایز دینی و شرکت در ایام اللەها و فعالیت‌های اجتماعی مدرسە

ـ رعایت حجاب مناسب در راستای شیوە نامە طرح پوشش و استفادە از یونیفورم انتخابی مدرسە

ـ پرهیز از هر گونە رفتار ناشایست خارج از مدرسە علی الخصوص مواردی کە موجب دستگیری و یا بازداشت توسط نیروی انتظامی یا پیگیری مراجع قضایی گردد.

- پرهیز از بە تعطیلی کشاندن مدرسە تحت عناوین: اـ مطالعات قبل از نوبت اول و دوم ۲- خستگی بعداز امتحانات ٣- قبل از چهارشنبە سوری و سایر موارد.

این موارد از جملە بندهایی است کە دانش آموزان موظف گشتەاند کە باید آن را رعایت کنند.

ترویج ایدئولوژی ولایت فەقیهی، آموزش مطالب ساختگی، تحریف واقعیت‌‌های درسی بویژە در دروس تاریخی و جغرافیایی، تعلیم دانش آموزان برای اهداف مشخص و رسیدن بە نیات و مقاصد تعیین شدە و در نهایت رسیدن به نقطه مورد نظر کە همان بردگی ذهنی است؛ از مواردی است کە بسیاری بە آن پرداختەاند.

ابلاغ این بخشنامە از جهات بسیاری مورد توجە است یکی از این موارد "پرهیز از هر گونە رفتار ناشایست خارج از مدرسە علی الخصوص مواردی کە موجب دستگیری و یا بازداشت توسط نیروی انتظامی یا پیگیری مراجع قضایی گردد".

این بند بدین معناست کە دانش آموز ابتدایی یا راهنمایی اگر از سوی نیروهای نظامی رژیم ایران بازداشت شود نباید اعتراض کند. یا بعبارتی دیگر دانش آموز مقطع ابتدایی و راهنمایی دستگیر شدە و بە بیدادگاههای حکومت تحویل دادە خواهند شد.

در طول تاریخ چنین موردی وجود نداشتە کە دانش آموز ابتدایی و راهنمایی بازداشت شود. ذکر چنین موردی از آن لحاظ مهم است کە رژیم ایران در صدد است سرکوب را در جامعە نهادینه کند تا هزینە آن در آیندە کمتر شود.

آموزش و پرورش در ایران بر ریل تباهی درگذر است، دانش آموزان بجای یادگیری و درک محیط خویش مشغول حفظ مطالب هستند. یعنی حفظیات مقدم بر یادگیری. آن چیزی کە آدمی از منطق بە دور خواهد کرد و در دراز مدت فرد آنچە را خود می‌فهمد قبول دارد.

در سیستم کنونی جامعە امروزی ایران یا بگذارید نمونەای از چند دهە گذشته بیاوریم. تمامی مسئولان اجرایی، قانونگذاری و قضایی در ایران کسانی بودەاند و هستند کە تنها علم خود را باور دارند.

موضوع "علم قاضی" یکی از اصطلاحات حقوقی در دستگاە قضایی دستگاه حاکمە ایران است، شاید کمی تعجب برانگیز باشد ماحصل همین آموزش و پرورشی است کە رژیم آن را اجرا می‌کند. در این بحث زمانیکە جرم مجرم مشخص نگردد قاضی خود دستور حکم می‌دهد.

این مباحث در جامعە ایران بە وفور یافت می‌شود، افراد در جامعە ایران متخصصانی هستند کە در هر زمینەای نظر کارشناسی دارند، ابعاد کاری آنان مشخص نیست، پژوهش و تحقیق نقطه نزدیک به صفر می‌باشد، سخنوری بازاری در جامعە ایران نمود بارز افراد است.

آموزش و پرورش در ایران آن شکل تربیتی است کە مسئولان رژیم ایران در صدد هستند فرد در جامعە بە رباطی فکری تبدیل شود کە توانای تبیین و درک جهان خود را نداشتە باشد. موضوعی کە اکنون با شتاب ریشەهای جامعە را در هم می‌تند بی آنکە کسی متوجه شود.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.