کوردستان میدیا

دوشنبه 18 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تغییر کاربری اراضی كشاورزی ایران موجب تهدید امنیت غذایی مردم شدە است

11:27 - 2 بهمن 1399

طی تحقیقاتی کە از سوی دانشگاه "بهشتی" تهران در زمینە تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام گرفته بە این نکتە اشارە شدە است، اراضی کشاورزی امنیت غذایی جامعه را تامین می‌کنند و بنابراین تغییر کاربری این زمین‌ها به مسکونی و ساختمان‌سازی امنیت عذایی کشور را با مخاطره روبه‌رو سازد.

روز چهارشنبە، ١ بهمن ماه ١٣٩٩، "محمد یزدی" در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های وابستە بە رژیم گفته است: "در سال‌های اخیر، اراضی کشاورزی در ایران به دلیل رشد بی‌رویه شهرنشینی تخریب و به اراضی مسکونی تبدیل شد".

"یزدی" در ادامە بە علت اصلی استفاده از اراضی باغی و کشاورزی به منظور تغییر کاربردی و ساختمان‌سازی اشارە کرد کە منفعت‌ آن بە جیب برخی از سود جویان و دلالان می‌رود.

این عضو هیات علمی دانشگاه "بهشتی" همچنین گفته است: "زمین‌های کشاورزی همچنین با تولید اشتغال مولد، مانع از تبدیل مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان شده و از اشتغال کاذب که سبب آثار انسانی مخرب بر محیط زیست خواهد شد، جلوگیری می‌کند.