کوردستان میدیا

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

توافق بر سر تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی صحت ندارد

13:05 - 14 اردیبهشت 1400

وزرای امور خارجە ایالات متحدە آمریکا و بریتانیا در یک نشست خبری مشترک دربارە تبادل زندانیان با رژیم ایران اعلام کردند این خبر صحت ندارد.

"آنتونی بلینکن" کە برای اولین دیدار با وزرای گروە ٧ بە لندن رفتە بود در این نشست خبری صحت گزارش تبادل زندانیان رژیم ایران و آمریکا را رد کرد.

"بلینکن" دربارە آمریکایی‌های زندانی در زندانهای رژیم ایران گفت، "قول می‌دهم آنها را بە خانە بازگردانم".

"دومینک‌ راب" وزیرخارجە بریتانیا نیز در این بارە اظهار داشت، این خبر نادرست است.

"راب" پیشتر گفتە بود، رفتار رژیم ایران با زندانیان بە مثابە شکنجە است.

پیشتر نیز چند مقام ارشد آمریکایی این خبر را نادرست خواندە بودند.

تلویزیون‌های رسمی رژیم ایران با پخش خبر توافق بر سر تبادل زندانیان با آمریکا و بریتانیا سعی در فریب مردم دارند.

رژیم ایران از معدود کشورهایی است کە خبرنگاران و توریست‌های خارجی را بدون اثبات جرم زندانی می‌کند و از آنها بە عنوان کارت فشار و گرفتن امتیاز استفادە می‌کند.

رژیم ایران در تلاش است با انتشار این خبر کە در ازای آزادی زندانیان آمریکایی و بریتانیایی پول‌های بلوکە شدە ایران در آن کشورها آزاد می‌شود مردم را برای شرکت در انتخابات پیشرو و پیشرفت در مذاکرات اخیر فریب دهد.