کوردستان میدیا

پنجشنبه 18 آذر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حکم اعدام، باید بە دار آویختە شود

12:22 - 30 شهریور 1399

ژیان ژالە

در سنندج کسی نیست قاضی سعیدی را نشناسد. قاضی خودسری کە سر نصف جوان‌های کورد را بە سر دار برد و جملە معروفی دارد همە کوردها مجرم بە دنیا می‌آیند مگر خلاف آن ثابت شود! برای سعیدی هویت ملی و جامانە و لباس کوردی یعنی احزاب اپوزیسیون و آمریکا و اسرئیل و عربستان. کشورهایی کە درآمد کمتر کوردی اجازە یکبار سفر بە این کشورها را می‌دهد.
در ٨ بهمن ١٣٩٨، حکم اعدام "حیدر قربانی"، زندانی محبوس در دادگاە انقلاب زندان مرکزی سنندج، پس از صدور در شعبە شهرستان بە ریاست قاضی سعیدی، با اتهام اقدام علیە امنیت ملی، در دیوان عالی کشور بە عنوان بغی تأیید شد.
با تأیید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور، حکم برای اجرا، بە شعبە اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج ارجاع شدە و حال خطر اجرای حکم، این زندان سیاسی را تهدید می‌کند.
طبق گفتەهای شرارە صادقی، همسر حیدر قربانی، در مهرماە ٩٦ حیدر بیش از یک سال تحت بازداشت وزارت اطلاعات بودە و ٣ ماە کامل، در سلول انفرادی محبوس بودە، ضمن اینکە هیچ وکیل و حق دفاع مشروعی از خود نداشتە روانە زندان شدە است.
سرانجام پس از ٣ سال بازجویی و شکنجە، طی اعترافات اجباری و پروندەسازی مخفیانە و در فرایندی مبهم و کاملا غیرقانونی در آبان ماە سال ٩٨ بدون حق مطالعە پروندە بە وکلای قانونیش، بە اتهام معاونت در قتل بە ٣ فقرە ٣٠ سالە یعنی ٩٠ سال حبس محکوم می‌شود.
قابل توجە مردم آزادیخواە جهان و ایران، بدون اینکە این حکم نقض شود همین پروندە کە طی فرایندی ٣ سالە و در شرایط کاملا غیرقانونی موفق بە أخذ اعترافات اجباری از قربانی، اینبار در فرجامخواهی در فرایندی دور از منطق و غیرمنتظره با حکم جدید اعدام صادر می‌شود.
بر طبق قانون جمهوری اسلامی ایران از نظر قانونی پروندە باز است و هنوز می‌شود اعادە دادرسی کرد، همین اتفاق می‌افتد ولی در شعبە ٢ دیوان عالی کشور بدون مطالعه مدارک و شنیدن دفاعیات متهم، درخواست اعادە دادرسی را رد نمودە و حکم سیاسی اعدام را تأیید کردە است.
مشخصه تمایز دوران بربریت از دوران مدرن، دادگاه‌های قانونی و متناسب بودن تاوان با سزا است! طبق قوانین ایران کە بر طبق فقه ولایت فقیهی شیعی است، اتهام اقدام علیە امنیت ملی یا بغی شامل کسانی می‌شود کە مبادرت بە اقدام مسلحانە کردەاند و دوم اینکە عضو احزاب اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی باشند.
قابل توجە خوانندگان گرامی "حیدر قربانی" این چند سال با همە شکنجەهای جسمی و روحی روانی و تحقیر و دسیسە اعتراف بە این جرم‌های اجباری نکردە است. ولی جمهوری اسلامی ایران خواهان خون است و ترس و رعب و وحشت در میان مردم، و بازار اعدام‌های فلە‌ای و سلیقەای و سیاسی و ترور و ماشین‌های آدم کشی‌اش گرم است.
مخاطب من سران رژیمی نیستند کە روزی باید پاسخگوی جنایاتشان باشند، مخاطب من مردم در جای جای ایران است. اینکە شاهد ظلم مضاعف به ما ملیت‌های کورد و عرب و بلوچ و اقلیت دینی بهایی باشند و با صحنه سازی و تبلیغات دولت بی اعتباری کە با کمک نوچەهای بسیجی‌اش، پیکان گمان و سوظن و بدخواهی را متوجە ما نکنید و برادر همخون ما باشید و هشتگ بزنید #نە بە اعدام حیدر قربانی.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.