کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خانوادەهای قربانیان هواپیمای اوکراینی: خواستار برخورد جدی دولت کانادا با رژیم ایران هستیم

17:15 - 12 اسفند 1399

خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در کانادا، در تجمعی اعتراضی از موضع وزیر حمل و نقل "کانادا"، "عمر الغبرا" ابراز ناامیدی کردە و خواستار برخورد جدی این کشور با رژیم ایران شدند.

این اعتراضات بعد از آن شروع شد کە "آتیا کالامارد" نماینده سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، رژیم ایران را بە نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی قبل از سقوط هواپیما و بعد از سقوط آن متهم کرد. 

"عمر الغبرا"، به شورای سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی گفتە است؛ ما خواهان شفافیت بیشتر در این مورد از رژیم ایران هستیم و رژیم ایران باید در قبال خانوادە قربانیان پاسخگو باشد.

بنیاد خانواده های قربانیان ١٨ هزار امضا را از طریق دادخواست بین المللی جمع آوری كرد و از كشورهای عضو سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری خواست تا قطعنامه‌ای را در محكومیت اقدامات رژیم ایران به تصویب برسانند.

صبح چهارشنبه، ١٨ دی ماه ١٣٩٨،  یک فروند هواپیمای مسافربری خطوطی هواپیمایی "اوکراین" از نوع "بوئینگ ٧٣٧"، مدتی بعد از برخاستن از فرودگاه "خمینی" مورد اصابت موشک زمین بە هوای سپاە تروریست پاسداران قرار گرفت و همە ١٧٦ سرنشین آن کشتە شدند.