کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خروج آمریکا از برجام

22:08 - 26 اردیبهشت 1397

آگری اسماعیل نژاد

٨ می ٢٠١٨ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کە از برجام خارج می‌شود، مهمترین دلیل برای خروج آمریکا از برجام مساله عدم پایبندی جمهوری اسلامی بە تعهدات خود در پروژەی هستەای نیست، بلکە موضوع اصلی مساله نقض "روح برجام " است.

روح برجام موضوعی کە ترامپ در اکتبر سال گذشتە مطرح کرد،به مفهوم بازگشت ایران بە روابط بین‌المللی نرمال و پیگری منافع خود از طریق سازوکارهای موجود در روابط بین‌المللی است.

بالغ بر یک دهە است کە جمهوری اسلامی سیاست منطقەای خود را بر اساس تشکیل و تقویت گروه‌های تروریستی و جنگ نیابتی طراحی کردە است، سیاستی کە نە تنها منطقە را با چالش عدم امنیت روبرو کردە است، بلکە اقتصاد ایران را نیز بە سوی نابود کشاندە است.

جمهوری اسلامی در یک دهە گذشتە تلاش کردە است با فروپاشی امنیت در کشورهای عربی-اسلامی بە دنبال کسب منافع خود باشد، همین مساله این رژیم را بە یک کشور غیرە قابل اعتماد در سطح بین‌الملل تبدیل کردە است، همین موضوع موجب خروج آمریکا از برجام شد.

در واقع خروج آمریکا از برجام را می‌توان سرآغاز کمپین عقب راندن جمهوری اسلامی بە مرزهای خود، دانست. کمپینی کە سعودی و اسرائیل آن را تشکیل دادند و با خروج آمریکا از برجام استارت خوردە و مشخص است که در آینده در راستایی همین هدف، ما شاهد فشارهای دیگری نیز از طرف اعضاء اینکمپین بر جمهوری اسلامی خواهیم بود.

در مساله بازگشت تحریم‌های آمریکا باید اظهار کرد، سازوکار داخلی روبرو شدن با تحریم‌های بین‌المللی در ایران براساس هدایت تحریم به طرف زندگی مردم ایران طراحی شده است. جمهوری اسلامی قبل از برجام با هر تحریمی که روبرو می‌شود در سطح داخلی آن را طوری هدایت می‌کرد که مردم نیز مستقیما در زندگی روزانه خود با آن روبرو شونداما وجود پروژە "صدور انقلاب اسلامی بە کشورهای اسلامی"، ماجراجویی موشکی و همچنین فساد ساختاری موجود در جمهوری اسلامی، مسبب آن شد که در دوران حضور آمریکا در برجام در سطح داخلی، مردم ایران هیچ منفعتی را کسب نکنندو برجام عاملی برای کاهش بیکاری، کاهش بحران اقتصادی، جلوگیری از سقوط ارزش ریال و... نشد. در واقع هرچند جمهوری اسلامی با امضاء برجام توانست ١٥٠ میلیارد دلار را بدست بیاورد اما این پول‌ها در راه رفاه مردم ایران صرف نشد و صرف ماجراجویی‌های منطقه‌ای و موشکی جمهوری اسلامی گردید
اما خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها،به منزله آن است که جمهوری اسلامی باز تحریم‌ها را در سطح داخلی به شیوه‌ای مدیریت می‌کند که مردم در زندگی روزانه‌ی خود با آن روبرو شوند. پس خروج آمریکا از برجام بی‌گمان به منزله افزایش بیکاری، کاهش سطح کیفیت زندگی، عمیق شدن بحران اقتصادی، فروپاشی امنیت اقتصادی و امنیت روانی جامعه و در خطربودن معیشت مردم، خواهد بود. چون جمهوری اسلامی قبل از برجام نیز تلاش کردە بود کە زندگی مردم را به شیوە حداکثری با چالش تحریم‌ها، روبرو کند.

تاثیر این خروج بر رفتار جامعه ایران چە خواهد بود، قابل پیش‌بینی نیست اما با فروپاشی امنیت روانی جامعه و با افزایش خشونت و احتمالا افزایش نارضایتی در سطح جامعه، روبرو خواهیم شد. 

نکته مهم در مدیریت نارضایتی احتمالی برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در این است که اپوزیسیون بتواند به جامعه ایران بقبولاند که رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه مسبب خروج آمریکا از برجام و پیامدهای آن شدە است نه دشمنی فی‌الذات کشورهای منطقه و آمریکا با ایران.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.