کوردستان میدیا

چهارشنبه 26 خرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خشکسالی بە کشاورزی سنه خسارت وارد کردە است

13:13 - 20 اردیبهشت 1400

رئیس سازمان جهاد کشاورزی رژیم ایران در استان "سنە" گفتە است، بیش از ٢ هزار میلیارد تومان خسارت بە علت خشکسالی و بی آبی بە کشاورزی استان وارد شدە است.

این مسئول رژیم در "سنە" اعلام کرد، ١ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان نیز بە باغات انگور دیم، بادام دیم، سماق و گیاهان دارویی خسارت وارد شدە است.

نامبردە در ادامە گفتە است، بارندگی امسال در این استان نسبت بە سال گذشتە حدود ٣٩.٥درصد و نسبت بە بلند مدت ٢٨درصد کاهش داشتە است.

سالانە بیش ازیک میلیون تن گندم در استان "سنە" تولید می‌شود کە با وجود این بی آبی پیش‌بینی می‌شود تولید گندم با کاهش٢٧٠ هزار تنی روبرو شود.

رژیم ایران با عدم اجرای طرح‌های زیرساختی صحیح منابع کشاورزی و طبیعت کوردستان را با پروژەهایی مانند سد سازی و انتقال آب بە شهرهای مرکزی ایران بە نابودی کشاندە است.