کوردستان میدیا

جمعه 24 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خون مشترک

18:58 - 16 شهریور 1398

کریم پرویزی

خون شبیه هم، یا به تعریف دیگر نوعی خون که بهم نزدیک هستند، به سان هویت و معیاری برای نزدیکی انسان‌ها تعریف می‌شود، برای مثال در فرهنگ کوردی وقتی شخصی از شخص نزدیک به خانواده خویش سخن به میان میاورد، از همخونی با وی می‌گوید یا می‌گوید از خون خودم است، این لغت "از خون خودم است" یا همخون خودم است، به معنای نزدیکی و روابط اجتماعی خیلی نزدیک بین اشخاص بکار گرفته می‌شود.

مبحث همخونی بودن، اینک به معرف نژاد و ملیت مبدل گشته است، تحقیقات  و ریزبینی و آزمایشات فراوان انجام شده،نشان می‌دهد که همخونی چه تاثیری بر جسم و چهره و اخلاق انسان‌ها دارد و نژاد مختلف در چه چیزهایی متفاوت هستند و در گروه‌ها چه شباهت‌های خونی وجود دارد.

در این ارتباط، تئوری مخصوص به ملیت و هویت ملی به میان آمده است و یکی از فاکتورهای ملی بودن جمعی از انسان‌ها را به فاکتور خون گره داده‌اند که از لحاظ ژنتیک و گروه خونی همسان و نزدیک به هم هستند.

یکی دیگر از تئوری‌های ملی بودن به مبارزات و اراده ملت گره خورده است که هر ملتی که اراده مشترک داشته باشد و در گروی این اراده مشترک مبارزه نماید، در جریانی تاریخی، هویتی ملی به خود می‌گیرد.

وقتی به مسئله کورد می‌رسیم، هنگامیکه به تاریخ کورد می‌نگریم و فاکتورهای مختلف آن را قیاس می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که براساس همه این فاکتورها، ملتی جدا از همه ملت‌های دیگر و جزئی از ملتی دیگر نیست، بلکه خود ملتی متفاوت و با ویژگی‌های ملی مخصوص بخود است.

یکی از فاکتورهای خیلی مهم که در این مورد، ملی بودن کورد را اثبات می‌کند، فاکتور خون است.

اینک اگر با ریزبینی به فاکتور نژاد ننگریم و به عمق آن ورود نکنیم، در آنجا نیز کورد دارای خون مخصوص بخود است که پارامترهای ژنتیکی آن را معلوم می‌سازد، اما مهمتر از آن فاکتور خون است مانند مبارزات و اراده ملی.

کورد نه تنها در گروی اراده ملی، مبارزات اطاله دار و معناداری صورت داده است، بلکه بصورت مکرر خون آن بر خاک کوردستان در هم آمیخته شده است، در قتل و عام فراوانی که اشغالگران بر ملت کورد تحمیل کرده‌اند، موشک و گلوله اشغالگر، در بین نام و هویت فرد و گروه قربانی تفاوت قائل نشده است، بلکه تنها به سبب کورد بودن خون آنان را ریخته است.

از فرمان جهاد خمینی گرفته تا کشتار در روستا و شهرها و تا بمباران شهرهای کوردستان و تا مسموم کردن کادر و پیشمرگه‌های کوردستان و زن و بچه‌های آنان گرفته و تا اعدام دسته جمعی جوانان کوردستان و تا موشکباران مبارزین کورد و زن وبچه‌های آنان، در همه این اقدامات، کورد به سان یک ملت خونشان باهم درآمیخته  و به دست یک دشمن، خونش بر خاک کوردستان ریخته است.

این خون مشترک است که همبستگی ملی را برپا می‌سازد.