کوردستان میدیا

سه شنبه 1 بهمن 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دختر کورد برندە مدال طلای جهانی"موی تای" شد

11:21 - 16 مهر 1398

کوردستان میدیا:در برگزاری مسابقات جهانی موی تای در کشور ترکیە دختر کورد خراسانی برندە مدال طلا این رشتە شد.

روز یکشنبە چهاردهم مهر ماە،"سیما نیکنام" دختر جوان  قوچانی در مسابقات جهانی در رشتە "موی تای" کە در کشور ترکیە برگزار شد، برندە مدال طلای این دور از مسابقات شد.

 این ورزشکار کورد با هزینە شخصی و کمک اسپانسر بە این مسابقات راە یافتە بود و از سوی رژیم حمایت مالی نشده است.

روز سە شنبە مردم شهرستان قوچان طی مراسمی همزمان با ورود وی بە شهر محل سکونتش از وی بە دلیل کسب افتخار بزرگی برای ملت کورد در سطح جهانی تقدیر و تشکر کردند.