کوردستان میدیا

چهارشنبه 5 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رمان "تەپی سازندان" چاپ و منتشر شد

11:55 - 2 آذر 1399

"تەپی سازندان" رمانی است کوردی کە توسط نویسندە کورد "صلاح نیساری" در شهر "بوکان" منتشر شدە است.

"صلاح نیساری" نویسندە این کتاب دارای چندین اثر دیگر از جملە، مجموعەای از شعر و داستان برای کودکان، رمان و همچنین چندین ترجمە موفق می‌باشد.

ایشان یکی از نویسندەهای کورد می‌باشند کە با خلق اثرات ادبی خدمات شایانی بە ادب و زبان کوردی کردەاند.

لازم بە ذکر می‌باشد کە نویسندە در این رمان بە مبارزات حق طلبان ملت کورد نیزدر سال‌های ٤٦ – ٤٧ خورشیدی اشارە کردە است.

در این رمان نویسندە همچنان بە دوران حاکمیت "محمد رضا شاە پهلوی" اشارە کردە کە در آن زمان چندین مبارز کورد از جملە "عبداللـە معینی" و "مینم شم" توسط چند مزدوررژیم شهید شدند.