کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران درصدد است اقلیم کوردستان را بە میدان جنگ با اسرائیل تبدیل کند

14:06 - 28 فروردین 1400

روزنامە "العرب" در گزارشی نوشته است، بخشی از تنش‌های رژیم ایران و اسرائیل مشکلاتی را برای کشورعراق و بخصوص اقلیم کوردستان در پی خواهد داشت.

مقامات حکومت اقلیم کوردستان نیز در رابطە با ناآرام‌کردن منطقە توسط شبەنظامیان وابستە بە رژیم ایران ابراز نگرانی کردەاند.

این روزنامە بە حمایت رژیم ایران از شبەنظامیان تحت نفوذ خود درعراق برای ناامن‌کردن اقلیم کوردستان بە مانند جنوب عراق اشارە کردە است که برای این کار بهانەجویی می‌کنند.

چهارشنبە شب گذشتە فرودگاە بین‌المللی "هەولێر" بە وسیلە یک پهباد مورد حملە قرار گرفت کە واکنش شدید بیشتر کشورهای غربی و منطقه را درپی داشت.

رژیم ایران بیش‌ از ٤٠ سال است شعار نابودی اسرائیل را بر سر زبان دارد ولی تاکنون گلولەای بە سمت اسرائیل شلیک نکردە است و با قربانی کردن مردم منطقە و برچسب زدن در تلاش است خود را برمنطقە تحمیل کند.