کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران شهرهای کوردستان را میلیتاریزەتر کردە است

18:28 - 16 فروردین 1400

رژیم ایران از ترس نارضایتی انباشتە شدە مردم بیش از پیش شهرهای کوردستان را میلیتاریزە کردە است.

براساس گزارشات رسیدە بە وب‌سایت "کوردستان ‌میدیا"، رژیم ایران ازآغاز سال جدید بە منظور رصد بیشتر خیابان‌های شهر "بۆکان" و تحرکات مردم اقدام بە احداث کیوسک نظامی در خیابان‌های این شهرکردە است.

نیروهای نظامی رژیم در شهر"بۆکان" علاوە بر این ‌کە در نقاط مختلف سطح شهر مستقر هستند از داخل کیوسک‌های احداث شدە نیز رفت‌ و آمد مردم را رصد می‌کنند.