کوردستان میدیا

سه شنبه 19 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم بە اجبار خواروبار دیگر را با روغن بە فروش می رساند

12:30 - 5 اسفند 1399

در استان " کرماشان"مردم هنگام خرید روغن خوراکی، خواروبار دیگری کە مورد نیازشان نیست بالاجبار باید بخرند.

نرخ هر ١.٥ لیتر روغن خوراکی طی دو هفتە گذشتە ١٦ هزار تومان بود، کە امروز این قیمت بە ٢٢ هزار تومان افزایش یافتە و با "کراکر کاکائویی" کە همراە روغن است قیمت آن ٢٩ هزار تومان شدە و نمی توان روغن را بە تنهایی خرید.

فروش اجباری کالا بە مردم و درج نکردن قیمت بر روی اجناس، راە دیگری برای گران فروشی و خالی کردن جیب مردم است کە رژیم در پیش گرفتە است.

مشکل کمبود روغن خوراکی در بازارها و افزایش دو برابری قیمت، خانوادەهای کم درآمد را با نگرانی مواجە کردە است. همچنین با وجود ویروس کرونا مردم مجبور هستند برای خرید روغنی ارزانتر در صف‌های  طولانی بایستند.

در وضعیت امروز ایران کە خانوادەهای کم درامد، توانایی تامین مایحتاج زندگی خود را ندارند، گروههای مافیایی رژیم تمام بخش های بازار را در دست گرفتەاند.