کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است ٥٠ کیلوگرم اورانیوم ٢٠ درصد غنی سازی شدە را تولید کردەایم

12:16 - 17 فروردین 1400

در آستانە نشست وین "علی اکبر صالحی" رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم خبر از تولید ٥٠ کیلوگرم اورانیوم ٢٠ درصد غنی سازی شدە دادە است.

"صالحی" با اشاره به ساخت ١٥ نوع سانتریفیوژ ایرانی نسل جدید در سال‌های اخیر گفته است، امروز دیگر تنها ماشین‌های نسل اول ما غنی سازی نمی‌کنند بلکه علاوه بر سانتریفیوژهای IR1، سانتریفیوژهای IR2M، IR4 و IR6 داریم که در حال تولید مواد غنی شده برای ایران هستند.

این مسئول ارشد رژیم تاکید کردە است کە ماشین‌های دیگر پیشرفته نیز تست‌های خود را می‌گذرانند.

قرار است ١٧ فروردین "وین" نشستی با حضور کشورهای حضو در برجام و نمایندە رژیم ایران ادامه یابد.

 برخی منابع نیز از مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران خبر دادەاند اما این خبر سوی برخی مقامات رژیم تکذیب شدە است.