کوردستان میدیا

یکشنبه 5 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

زدودن نمای زیبای شب‌های کوردستان با قطعی برق از سوی رژیم

12:13 - 25 دی 1399

غروب چهارشنبە، ٢٤ دی ماه، در نتیجە قطع برق خیابان‌های شهرهای کوردستان در تاریکی فرو رفتند.

شب گذشتە در "سقز" و بسیاری از شهرهای کوردستان و ایران بە علت نبود برق، خلل بزرگی در جریان زندگی مردم رخ داد و بە گفتە مردم در صورت تداوم قطعی برق، خیلی‌ها کە شب‌‌ها کار می‌کنند دچار معضل بی‌کاری می‌شوند.

موضوع این جا است کە ستادخبری اطلاعات و فرمانداری و مراکز حکومتی کە اکثر آن‌ها شب‌ها تعطیل می‌باشند تا صبح لامپ‌های خود را روشن نگه‌می‌دارند.

پیشتر نیز "عیسی کلانتری" رئیس سازمان محیط زیست گفتە بود، مردم یا باید با بی‌برقی بسازند یا بە ناچار بایستی "مازوت" استفادە کنیم.

بە علت کمبود سوخت اکثر نیروگاهای تولید برق در ایران، رژیم بە ناچار و بە جای استفادە از سوخت مناسب (گاز و نفت) از "مازوت" استفادە می‌کند.

سران رژیم در شرایط بحرانی و بە دلیل نداشتند برنامە برای کنترل و مدیریت شرایط، بە مردم فشار آوردە تا شرایط را درک کنند و بە قول خود در برار استکبار جهانی مقاومت کنند.