کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

٤ زندانی سیاسی عرب در زندان "سپیدار" اهواز اعدام شدند

11:10 - 12 اسفند 1399

٤ زندانی سیاسی عرب با هویت "جاسم حیدری، علی خوسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان"، روز یکشنبە ١٠ اسفند ماە، در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند.

با وجود اینکە اعدام این ٤ نفر زندانی بعد از دیدار خانوادەهایشان انجام شد، ولی مسئولان زندان بە خانوادەهای این ٤ نفر برای اجرای حکم اطلاع ندادە بودند.

این زندانیان سیاسی عرب در بهمن ماە بە نشانە نارضایتی از ممنوع‌الملاقات بودنشان و بد رفتاری مسئولان زندان لب‌های خود را دوختە و در اعتصاب غذا بودند.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل نسبت بە اعدام این ٤ زندانی عرب اهوازی در ایران بە وزارت دادگستری رژیم هشدار دادە بود و از مسئولان رژیم خواستە بود در اصرع وقت اعدام این ٤ نفر باید لغو شود.

 "دیانا التحاوی"، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفتە است، نگرانی‌ها در مورد اقلیته‌ای قومی و اتنیکی افزایش یافتە و این حاکی از این است کە مسئولان رژیم از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و دلهرە در میان اقلیت‌های قومی و اتنیکی و دیگران استفادە می کنند.