کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سخنگوی حکومت اقلیم کوردستان: خبر منتشرە از رسانەهای ایران مبنی بر حملە بە یک مرکز اطلاعاتی اسرائیل در اقلیم کوردستان را تکذیب کرد

15:17 - 25 فروردین 1400

"جوتیار عادل"، سخنگوی حکومت اقلیم کوردستان، خبری را کە رسانەهای رژیم ایران در مورد وجود مراکز اطلاعاتی اسرائیل در خاک کوردستان عراق و حملە رژیم ایران بە یکی از آن‌ها را کاملا رد کرد.

روز گذشتە رسانەهای رژیم ایران خبری را پخش کردند کە بە یک مرکز اطلاعاتی اسرائیل در خاک اقلیم کوردستان حملە کردە و چندین تن از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل نیز در پی این حملە کشتە و زخمی شدند.

"سخنگوی حکومت اقلیم کوردستان" همچنین افزودە است این اتهامات ایران هدفمند و تنها هدف آن‌ها نیز مخالفت با موجودیت اقلیم کوردستان است.

رژیم ایران در رسانەهای خود از حکومت اقلیم کوردستان بە عنوان اسرائیل دوم نام می‌برد و آن را تهدیدی جدی علیە امنیت خود می‌داند.