کوردستان میدیا

پنجشنبه 15 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سنندج غرق در بیکاری و تورم

19:09 - 25 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: بیکاری و تورم در استان سنندج به سطحی رسیدە است که مسئولان رژیم ایران آن را فاجعە قلمداد کردەاند.

''احسن علوی ''یکی از مهرەهای وابسته به رێژیم ایران در مجلس گفتە است: "نرخ بیکاری، تورم، عدم درآمد، عدم سرانه و عدم شاخص‌های توسعه در استان سنندج، وضعیت اقتصادی مردم را دچار بحران کردە است".

این مهره‌ی وابسته به رژیم از دولت تدبیر و امید خواستە است اقدامی جهت حل این مشکلات پیش رو بگیرد.

 این دست نشاندەی رژیم در مجلس گفته است: "باوجود این که استان سنندج ثروت و منابع فراوانی دارا می‌باشد، اما این استان بالاترین میزان تورم در سطح ایران را دارد".

این مسئول رژیم ایران افزود، سیستم اداری مانع پیشرفت و توسعە این استان می‌باشد.

نمایندگان دست نشانده رژیم ایران در زمان انتخابات در مورد حل مشکلات اقتصادی و به ویژە پروژە‌های عمرانی سخن می‌گویند اما سپس خود از رژیم انتقاد کرده و خواستار حل مشکلات می‌‌شوند.

با وجود افزایش بیکاری و پیوستن آمار بالایی از جمعیت ایران به صف بیکاران کشور، مسئولان رژیم ایران و مراکز مرتبط با این بحران‌‌ها، سکوت اختیار کرده‌اند.

تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه رژیم ایران در چند سال اخیر از دلایل اصلی ایجاد بحران اقتصادی و عدم اشتغال در ایران می‌باشد.