کوردستان میدیا

پنجشنبه 8 آبان 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شروان هادی زادە: حزب دمکرات از مردم است و برای مردم مبارزە می‌کند

12:01 - 4 مرداد 1399

بە مناسب ٧٥مین سالگرد تاسیس حزب دمکرات کوردستان ایران با شما "شروان هادی زادە" پیشمرگە حزب دمکرات مصاحبەای در خصوص فرهنگ داشتە باشیم. وی اینگونە بە سوالات پاسخ می‌دهد.

حزب دمکرات مدت ٧٥ سال است مبارزه می‌کند در طی این سالها چه تاثیری بر زندگی مردم کوردستان گذاشتە است؟

درواقع تاثیر و مبارزه ۷۵ ساله حزب دمکرات یک بنیاد حیاتی در راستای (فرهنگ،تاریخ،زبان،خاک) و زنده نگه داشتن مبارزات چند صد سالە ملت کورد، در کوردستان ایران است.

۷۵ سال مبارزه حزب دمکرات در کوردستان ایران،محافظ کرامت انسانی ، شخصیت های برجستە جامعە و بەخصوص فرهنگ جامعە کوردستان بودە است همچنین مردم جامعە و ملت کورد با استفادە از خط فکری سیاسی،فرهنگی و ادبیات حزبی توانستەاند (خط الراس)اندیشمندانەای در راستای پیشرفت جامعەو ملت کورد قدم نمایند .

از همە مهمتر، اندیشە مردم جامعە مسبب زندە نگە داشتن مبارزات ملی و فرهنگی جامعە شدە، کە در نتیجە مردم کوردستان مبارزە حزب دمکرات را از آن خود میدانند و در این راە همیشە پیش قدم هستند، در واقع حزب دمکرات از مردم است و برای مردم مبارزە میکند.

این سخن تکرار می شود کە حزب دمکرات فرهنگ است و بە فرهنگ در میان مردم بدل شدە است پس هیچگاە کسی نمی تواند با آن مبارزە کند؟ نظر شما چیست؟

حزب دمکرات در اوایل تاسیس تاکنون، پرچمدار مبارزە ملت کورد در کوردستان ایران بودە است کە در مقابل کولونیالیسم، شوینیسم و ایدیولوژی‌های کە در تلاش  بودەاند در کوردستان حاکم شوند دست بە مبارزە زدە است.

در واقع"فلسفە" کولونیالیسم، شوینیسم و این ایدیولوژیها در جهت نابودی زبان، استعمار و سرکوب در کوردستان  بودە است، کە حزب دمکرات با فرهنگ سازی مبارزاتی در چهارچوب یک مبارزە مصلحت آمیز برای تعیین سرنوشت خلق کورد کوشیدە است و این فرهنگ روز بە روز در میان ملت کورد و جامعە در حال گسترش است. مبارزەای کە با ایمان و باور در جامعە تبدیل بە یک فرهنگ ناسیونالیستی و تعیین سرنوشت  شدە باشد، نە تنها فرد یا گروە؛ بلکە بزرگترین تهدید هر جامعەای هم نمیتواند بر این فرهنگ مسلط و مبارزە کند.

حزب دمکرات در چە بخش‌هایی از فرهنگ سرمایەگذاری کردە است؟

همان طور کە در مباحثات قبلی هم اشارە کردیم، حزب دمکرات و مبارزە حزب یک فرهنگ است و این فرهنگ درمیان مردم کوردستان در حال گسترش میباشد.

امروزە راسان بە یک فرهنگ مبارزاتی چند بعدی همەگیرمبدل شدە،که حزب دمکرات در راستای خواست خلق کورد در هر بخشی از بعد راسان سرمایە گذراری کردە و تا کنون مبارزە راسان همانند یک مبارزە سراسری در کوردستان ایران رواج پیدا کردە است و یکی از با ارزش ترین مبارزات فرهنگی راسان، مبارزە درجهت حفظ و پایداری زبان مادری است، کە هر ملتی حق خواندن، نوشتن و آموزش زبانی مادر خود را داراست .

مبدل شدن راسان بە یک فرهنگ شکست ناپذیر در کوردستان ایران، تنها سرمایەگذاری و پایدار و تثبیت مبارزە حزب دمکرات نبودە ، بلکە جامعە کوردستان و خلق کورد هم خواستار این مبارزە در جهت تعیین حق سرنوشت ملت کورد بود،و در این راە سرمایە و بها بخشیدند.

نظر خود را در رابطه با حزب دمکرات بە مناسبت ٧٥مین سالگرد تاسیس حزب دمکرات بیان کنید؟

بە نظر من ۷۵سال مبارزە حزب دمکرات ، روحیە و مقاومت خلق کورد در کوردستان ایران را زندە نگە داشتە است. بەخصوص مبارزە راسان از لحاظ،بعد فرهنگی ، روحیە و مقاومت ملت کورد  بیشتراز قبل رواج پیدا کردەاست.

راسان و فرهنگ سازی راسان همچون مقاومتی است در برابر تبعیض گرایان و رژیم أهای استعمارگر. فرهنگ راسان دستاورد خواست ملت کورد و حزب دمکرات بودە و پایداری حزب دمکرات در ۷۵مین سال، خواست ملت کورد و سیاست پاک این حزب در برابر مردم کوردستان ایران است .