کوردستان میدیا

یکشنبه 5 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

علی احساسی: چشمانتان را بر روی جنایات رژیم نبندید

12:14 - 6 آذر 1399

"علی احساسی"، نمایندە پارلمان "کانادا" ضمن محکوم کردن جنایات رژیم در زمینە حقوق بشر، از جوامع بین‌الملل خواست در مقابل این جنایات سکوت نکنند و ایران را وادار بە پاسخگویی کنند.

روز چهارشنبە، این نمایندە پارلمان طی سخنانی در پارلمان "کانادا" بە سرکوب شدید اعتراضات مسالمت آمیز آبان ماه ٩٨ اشارە کردە و گفته است: "سران رژیم اعتراضات مسالمت آمیزمردم را بە تندی سرکوب و در این میان بیش از ٣٠٠ غیرنظامی بی گناه کشتە و صدها تن نیز دستگیر شدند".

وی همچنین بە حملە موشکی سپاە تروریست پاسداران بە هواپیمای مسافر بری با شمارە پرواز ٧٥٢ اشارە کرد کە در آسمان تهران مورد اثابت موشک قرار گرفت و تمامی مسافران آن قربانی سیاست‌های رژیم شدند.

"احساسی" از تمامی کشورهای متعهد بە قوانین بین‌الملل خواست کە در مقابل نقض شدید و فاحش حقوق بشری رژیم کە نسبت بە مخالفان و اقلیت‌ها تحمیل می‌کند، سکوت نکنند.