کوردستان میدیا

چهارشنبه 26 خرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

عناصر رژیم ایران در کوردستان برای انتخابات تبلیغات می‌کنند

12:05 - 24 اردیبهشت 1400

در شهر و روستاهای کوردستان عناصر و مهرەهای رژیم ایران برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستاها تبلیغات انجام می‌دهند.

براساس گزارش رسیدە بە وبسایت "کوردستان میدیا" چند نفر از قاچاقچیان "ورمێ" کە بە همکاری با سپاە پاسداران رژیم ایران و بابک زنجانی در دورزدن تحریم‌ها و حتی اقدام بە ترور و آدم ربایی مخالفان در ترکیە متهم‌ هستند بە تهران دعوت شدەاند.

این مهرەهای رژیم در مقابل تعلیق درپ روندە قضایی خود موظف شدەاند برای انتخابات پیشرو و شخص "ابراهیم رئیسی" تبلیغ کنند.

این نفرات برای گرم  کردن بازار انتخابات و تبلیغات برای "رئیسی" هر کدام مبلغ پنج میلیارد تومان دریافت کردەاند.

یکی از این افراد "ناجی شریفی زن دشتی" از عوامل رژیم ایران می‌باشد کە برای انتخابات تبلیغ می‌کند.

این عوامل رژیم اکنون بە عنوان امور خیریە بە روستاها رفتە و بە خانوادەهای تهیدست  مبلغ یک میلیون تومان پول و برخی اقلام غذایی می‌دهند کە  بە منظور سیاسی و پشتیبانی از رژیم ایران در این برهه حساس است.

همچنین در شهر"سنە" کسانی مانند "خالد زالیە، حاجی عطا، اسعد شبرنگ " و کسانی دیگر کە در دستگاە قضایی رژیم پروندەهایی دارند و ازمدیران کانال "اعمک" هستند برای انتخابات تبلیغات می‌کنند.

هدف این افراد از تبلیغ پشتیبانی از افراد سپاهی مانند "هوشنگ امینی، صباح حسنی، اسعد فتاحی و بهروز ابراهیم آبادی" است.

همچنین گروهای دیگرمانند "انجمن تجلیل از هنرمندان، هفتەنامە ئاڵا، ڕۆژباش کوردستان و هفتەنامە سرزمین" ازجملە گروەهای وابستە بە رژیم ایران هستند کە برای انتخابات رژیم ایران تبلیغ می‌کنند.