کوردستان میدیا

یکشنبه 25 مهر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

غالب حبیبی: رژیم ایران در مبارزه با فرهنگ مبارزاتی حزب دمکرات به بن‌بست رسیدە است

12:46 - 5 مرداد 1399

بە مناسب ٧٥مین سالگرد تاسیس حزب دمکرات کوردستان ایران با "غالب حبیبی" کادر حزب دمکرات کوردستان ایران ترتیب دادەایم. ایشان نظرات خود را در این رابطە بدین شیوە برای ما بیان داشتەاند. شما را بە خواندن آن دعوت می‌نماییم.

حبیبی: اعتماد و انسجام ملی در کنش سیاسی از مهمترین جنبه‎های چنین فرهنگ سیاسی‌ای می‌‎باشد.

حبیبی: حاکمیت سیاسی در ایران طی دهه‎های گذشته قادر به استحاله فرهنگ ناشی از مبارزه حزب دمکرات نگردیده است.

حزب دمکرات مدت ٧٥ سال است مبارزه می‌کند در طی این سالها چه تاثیری بر زندگی مردم کوردستان گذاشتە است؟

همچنانکه اشاره نموده‌اید، فرهنگ سیاسی ناشی از دهه‌ها سال مبارزه‌ی حزب دمکرات خود را در سازماندهی و رفتار فردی و جمعی مردم کوردستان نمایان کرده که به باور بنده، اعتماد و انسجام ملی در کنش سیاسی از مهمترین جنبه‎های چنین فرهنگ سیاسی‌ای می‌‎باشد. یکی از وظائف اساسی تعیین‌شده در تأسیس این حزب در ٧٥ سال پیش، سازماندهی آحاد مردم در لوای برنامه منسجم و شفاف سیاسی است. این سازماندهی به مرور زمان به یک ارزش و هنجار اجتماعی مبدل گشته که به ایجاد اعتماد عمومی و انسجام ملی در برابر نظام سیاسی تحمیلی بر کوردستان منتهی گردیده است.

این سخن تکرار می شود کە حزب دمکرات فرهنگ است و بە فرهنگ در میان مردم بدل شدە است پس هیچگاە کسی نمی تواند با آن مبارزە کند؟ نظر شما چیست؟

 آری، این ادعا امروز به یک حقیقت عینی رسیده است. در نظام سیاسی دولت ـ ملت، احکام حقوقی به مثابه یک اسکلت‌بندی، تن و جسم دولت را پابرجا نهاد و این امر با مشروعیت سیاسی از جانب شهروندان این چهارچوب همراه میباشد. اما برخلاف رویه‎ی جاری، حاکمیت سیاسی در ایران طی دهه‎های گذشته نه تنها قادر به استحاله فرهنگ ناشی از مبارزه حزب دمکرات نگردیده بلکه این حزب موفق به استیصال نظام سیاسی ـ حقوقی و همزمان با آن اقدام به برساختن فرهنگ سیاسی متفاوت کرده که تلاش دارد ترجمه‌ی سیاسی آن را در استقرار برنامه و اهداف بنیادین خود دنبال کند. با این تفاصیل، سخنان و برچسب‌هایی مانند "حزب منحله دمکرات" کمترین اثرگذاری را در بسط و گسترش فرهنگ سیاسی ناشی از حزب دمکرات داشته و عملا تلاش و  تقلای حکومت در  به اصطلاح " مبارزه و چالش" با فرهنگ مبارزاتی حزب دمکرات کوردستان ایران را به بن‌بست کشانده است.

حزب دمکرات در چە بخش‌هایی از فرهنگ سرمایەگذاری کردە است؟

عنوان گردید که طبیعتا فرهنگ سیاسی، مهمترین بخش از آنگونه فرهنگ‌هاست که با مفاهیم قدرت و امر سیاسی درگیر می‌باشد و سرمایه‌گذاری در آن اولویت و کارکرد اساسی هرگونه حزبی بشمار می‌رود. پس فرهنگ سیاسی اصولا در صدر چنین سرمایه‌گذاری‌ای قرار گرفته و معمولا ارزش‌های دمکراتیک و رفتارهای سیاسی عملگرا از مهمترین حوزه‎های بوده که حزب دمکرات در درون و برون حزب به ویژه جامعه کوردستان برای آن تلاش نموده و بیشترین سرمایه اجتماعی حزب بدان تعلق گرفته است. البته شرایط ویژه حزب دمکرات، کارکرد اجتماعی آن را فراتر از یک حزب معمول و عادی گسترش داده و تا حدودی به عنوان یک "دولت بالقوه" عمل کرده است که علاوه بر بنیانگذاری جمهوری کوردستان، برنامه و اساسنامه آن نیز نمونه فکری و حقوقی چنین پتانسیلی محسوب می‌گردد.

نظر خود را در رابطه با حزب دمکرات بە مناسبت ٧٥مین سالگرد تاسیس حزب دمکرات بیان کنید؟

بنظرم حزب در شرایط سرنوشت سازی قرار گرفته است. انسداد سیاسی و بحران حاکمیت در کشور، رسالت حزب را بیش از پیش در بوته آزمایش قرار خواهد داد که همچون اوایل تأسیس این حزب مبادرت به پایه‌گزاری جمهوری دیگری نماید. در این اوضاع و احوال، مسائل مربوط به اتحاد و یکپارچگی حزب بیش از دیگر مسائل اهمیت راهبردی داشته و امید این است که بااحساس مسؤلیت، شادی و نشاط چنین روزهایی را دو چندان نموده و بقول کوردها " گلاوێژی هەمووان" باشد. در پایان، ٢٥ مرادماه سالروز بنیانگذاری حزب مادر، حزب دمکرات کوردستان ایران بر تمامی ملت کورد و شهدای پُرهروش و پیشمرگه‌های کوردستان خجسته باد.