کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فارن پالیسی: ایران و چین از دیپلماسی گروگانگیری استفادە می کنند

12:28 - 12 اسفند 1399

نشریە "فارن پالیسی" منتشر کردە است، ایران و چین از "گروگانگیری" بە عنوان یک وسیلە در سیاست خود برای رسیدن بە اهداف خود استفادە می‌کنند.

این نشریە نوشتە است: "چین و ایران افراد دو تابعیتی را بازداشت می‌کنند و اتهام جاسوسی و امنیتی بە آنها وارد می‌کنند".

در این مقالە آمدە است: "ایران از گروگانگیری هیچ ابایی ندارد. در دورە رییس ‌جمهوری حسن روحانی رژیم ایران تلاش کردە است از مجازات‌های آمریکا بگریزد بە همین دلیل بە گروگا‌گیری‌های خود ادامە دادە است".

این نشریە در ادامە نوشتە است: "گروگانگیری از سوی رژیم ایران بە عنوان کارت ‌فشار استفادە می‌شود. "شی یو وانگ" یکی از کسانی است کە بە عنوان گروگان در دست رژیم ایران بود و بعدا بە یکی از مخالفان جدی رژیم ایران در خارج  بدل شد".

در ادامە این مقالە آمدە است، هیچ تردیدی در این نیست کە هزینە‌های زیان این سیاست از سود آن بیشتر است، چون‌ فقط افراد بیگناە قربانی این سیاست می‌شوند.

در پایان این مقالە تاکیدە شدە است، کشور‌هایی مثل ایران کە سیاست " گروگانگیری" را ادامە می‌دهند هیچ سودی نمی‌برند و اگر بخواهند اعتماد بین‌المللی کسب کنند باید از این تاکتیک عقب‌نشینی کنند.