کوردستان میدیا

چهارشنبه 29 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فلسفه وجودی پیشمه‌رگه

19:23 - 1 آبان 1397

فلسفه وجودی پیشمه‌رگه