کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

قصابی‌ها گوشت را با "چک کارمندی" می‌فروشند

17:38 - 12 اسفند 1399

مدتی است در شهرهای بزرگ ایران گرانی کالاهای خوراکی تاثیر زیادی بر سفرەهای مردم گذاشتە است و باعث پدیدەهای نابهنجاری گردیدە است.

کاهش قدرت خرید گوشت مردم و قائل شدن تخفیف قصابی‌ها برای خرید گوشت، در کلان شهرها بە موجب شدە است بیشتر قصابی‌ها اعلام کنند: "هرکس کە بتواند چک کارمندی بیاورد یا کسی قابل اعتماد ضمانتش را بکند بە صورت قسطی بە او گوشت می‌فروشیم".

مسئولان مرتبط، قاچاق دام بە خارج از ایران و همچنین گرانی علوفە را بە عنوان بهانەهای برای گران‌شدن گوشت می‌آورند.

نرخ گوشت قرمز و مرغ در کوردستان و ایران روزبەروز در حال افزایش است و می‌توان گفت در حال حاضر گوشت بر سر سفرە قشر کم‌درآمد و حتی قشر متوسط حذف شدە است.