کوردستان میدیا

شنبه 3 آبان 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

قطع تلفن‌های عمومی زندان ارومیه بدلیل بدهی

17:48 - 27 مهر 1399

بدلیل عدم پرداخت بدهی‌های معوقه زندان ارومیه، تلفن‌های عمومی این زندان ازسوی اداره مخابرات رژیم قطع شده است.

براساس گزارش‌های رسیده، از ده باجه تلفن در بنده ١٥ زندان ارومیه، تنها ٤ باجه متصل و مابقی قطع می‌باشند.

از ١٢ باجه موجود در بندهای ١، ٢، ٣ و ٤ این زندان نیز بغیراز ٣ باجه مابقی بدلیل بدهی زندان قطع می‌باشند.

همچنین ٢ باجه تلفن عمومی بند سیاسی زندان نیز توسط خود زندانیان شارژ و به حساب انجمن حمایت از زندانیان و بنیاد تعاون و مخابرات واریز می‌شود.