کوردستان میدیا

سه شنبه 13 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

قطع درختان جنگل‌های مهاباد از سوی افراد سودجو

17:29 - 16 فروردین 1399

تعدادی فرد سودجو و وابسته به رژیم اسلامی ایران در منطقه "شهرویران" مهاباد، جنگل‌های این مناطق را با هدف فروش قلع و قمع می‌کنند.

این اقدام با نارضایتی و اعتراض ساکنان منطقه شهرویران روبرو شده، اما از آن جهت که این افراد از سوی رژیم ایران حمایت می‌شوند، اعتراض و نارضایتی مردم بدون جواب مانده است.

افرادی که درختان را قلع و قمع کرده و برای فروش به شهرهای غیر کورد می‌فرستند همگی از ساکنان روستای "قره‌قشلاق" می‌باشند.

افراد سوجو و عوامل رژیم ایران با هدف نابود و تخریب جنگل‌های کوردستان را قطع نموده و برای فروش به شهرهای دیگر ایران ارسال می‌کنند.

به آتش کشیدن جنگل‌ها، قطع درختان و فروش آن در بازار شهرهای دیگر، قطع درختان برای ذغال، تغییر کاربری جنگل‌ها به باغ و ...، اقدامات چندین سال گذشته است که در کوردستان افزایش یافته و مردم کوردستان، رژیم و سپاه تروریست پاسداران را بعنوان متهم اصلی قلمداد می‌کنند.