کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حوادث اخیر در ایران و آیندە ملل تحت ستم این کشور

11:17 - 3 مهر 1397

 سوران شمسی

حوادث و رویدادهای تروریستی در چندسال اخیر و بخصوص در اواخر ماه گذشتە،کە از سوی حاکمیت ارتجاعی ولایت فقیه رقم خورد به وضوح ثابت ساخته است که حلقه های معلوم و مجهول، با طرح و سازماندهی حملات تروریستی هدفمند و سیستماتیک، بدنبال حذف مردم کوردستان از صحنه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور هستند. محرومیت مردم کوردستان از منابع اقتصادی، ثروت ملی، پروژه های توسعه ای و مشارکت در ساختار سیاسی یکی از مهم ترین موارد قابل بحث بوده است. بدنبال هدف قرار گرفتن مقرهای حزب دمکرات، رویداد تروریستی انجام یافته در مقر حزب دمکرات توسط رژیم که در نتیجه آن بیشتر از ١٥ تن شهید و بیش از ٤٠ تن مجروح گردیدند، این امر ثابت می سازد که طرح حذف مردم کوردستان که در راس آن احزاب کوردستان است بعد دیگری نیز بخود گرفته است و آن ایجاد اهرم بازدارنده در برابر رشد و پیشرفت به سوی آزادی و سد کردن راه آنان در مسیر رهایی و دمکراتیک میباشد.

با این وصف، تنها راه باقی مانده برای مردم کوردستان در ایران را اعتصابات سراسری و صدای خود راه به گوش جهانیان میتوان عنوان کرد. عملی که با توجه به تاثیرگذاری در تعاملات جهانی و عملکرد حکومت کشورهای مدافع حقوق بشر در این مورد، میتواند نقش خوبی را درین میان به عهده بگیرد.

بنابراین در تمام شهرهای کوردستان، به نشانه اعتراض بخاطر اعدام فعالان سیاسی و بمباران مقرهای حزب دمکرات دست به اعتصاب سراسری زدند تا درد و رنج تاریخی خود را که از ناحیه اعمال سیاست حذف و تبعیض سیستماتیک متحمل شدەاند، در معرض نمایش و دید جهانیان قرار دهند.

کسانى  هستند که مى خواهند مبارزات مردم کوردستان را تخريب و آن را به فراموشى بسپارند؛ اما مردم کوردستان بايد افتخار اين مبارزه را به عنوان يک امانت به نسلهاى بعدى جامعه انتقال دهند تا آنها نيز به آن ببالند و همه بايد تلاش کنند تا وحدت و يکپارچگى خود را در تمام سنگرها حفظ نمايند.

تکامل فکری و تغییرات اجتماعی جوامع با حادثه های تاریخی، تفکرات و شاهکارهای ادبی و علمی شخصیت های متفکر رابطە مستقیم دارد.  یکی از این فاجعەها که یقینا در تمام کشور و بیرون از مرزها هیاهوی، انزجار و اعتراض شدید را در لایەهای مختلف اجتماعی و سیاسی بوجود آورده است همانا اعدام فعالین سیاسی بیگناه و بمباران مقر حزب دمکرات در قلب کوردستان عراق بود. عمق و پهنای این شرارت باعث گردید تا مردم فهیم و آگاه کوردستان با شجاعت و مناعت بی‌مانند تابوهای قرون وسطایی را بشکنند و خود به نشانه اعتراض به چنین جنایتی اعتصاب سراسری به راه بیندازند و با وجود میلیتاریزه شدن کوردستان هماهنگ و یک‌صدا دست به اعتصاب سراسری زدند تا نشان دهند که چنین رژیم فاسد و دیکتاتوری را نمیخواهند و این روز جاودانه را ثبت تاریخ گردانند.

اما باید دانست و این واقعیت را درک نمود که برای رسیدن به هدف اصلی که آزادی است هنوز راه درازی در پیشروی ما قرار دارد. تا رسیدن آنروز لازم است که مردم این روز را بە حافظە خود بسپارند، تجلیل آنرا در تقویم خویش ثبت نمایند، با تجلیل آن برای جامعه گوشزد نمایند که نسل‌کشی بس است، انسان کشی بس است، و اینکه مردم ما را به مثابه اقلیت یا هر چیز دیگری تشبیه میکنند. این روز باید روزی باشد که در آن برای اعدام‌ها، نسل‌کشی‌ها و کشتن مردم ستمدیده کوردستان دادخواهی شود، روزی باشد که وجدان جامعه جهانی را در مقابل این جنایات بیدار نگهدارد.

 این مبارزان همان مردم ستمدیده بەستوه آمدە کوردستان بودند که دامنە فعالیتهای خویش را در طول سالهای متمادی در رابطه با این روز وسعت دادند، تحکیم بخشیدند و تا دورترین مناطق دنیا مشهور ساختند. ما در این راه نباید هیچ نوع تعلل، یأس و ناامیدی را بخود راه دهیم.

این جریانات اخیر برخاسته از حوادث داغ وطن میتواند حلقە وصل میمونی مردم کوردستان مبارز، حقجو و حق پرست دریک پروسە تدریجی، اقناعی و پیوند دهنده و حتی‌الامکان فراگیر بر ضد چنین رژیمی در سطح عالی باشد.

مردم کوردستان  در مبارزە بر علیه چنین رژیمی به همبستگی و با هم بودن تمام احزاب نیاز دارند!

این واقعیتی انکارناپذیر است که رژیم از اتحاد مردم کوردستان در هر سطحی که باشد میترسد. رژیم به چشمان خود دیده که اگر مردم متحد شوند هیچ قدرتی را یارای مقابله با این اتحاد نیست.

خاینان نمی‌خواهند بدانند که نفرت مردم ما از آنان که نماد سالهای خون و خیانت و اعدام و نسل کشی هستند، به مراتب بیشتر است. بسیاری برآن‌اند که اینان از خشم و کینه عمیق مردم نسبت به خود آگاهند اما از آنجایی که در حال حاضر از نیروی سرتاسری انقلابی در کشور خبری نیست، مستی‌کنان می‌کوشند شانس خود را طی لگدپرانی‌هایی بر یکدیگر بیازمایند و با محکوم کردن یکدیگر بر عمر ننگینشان بیافزایند.

هر چند مادران و پدران داغدار ما ماه‌های جانگدازی را سپری میکنند به خاطر جنایاتی که رژیم  پوشالی در حق عزیزان آنها انجام داده است اما آنچه که مطلقا خارج و برضد اراده آنان و خاینان به مردم و وطن فروشان، ریشه گرفته و خواهد شکفت جنبش کلیه ملیتهای به جان آمده‌ی کشور است که با شروع توفانش هر چه میهنفروش و خاینان را که در این سرزمین آفت‌زده و لانه کردەاند، همچون مور و مگس تارانده و دولتی از دلش بیرون خواهد آمد که بر بیرق آن یکپارچه، استقلال، دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی و برابری حک خواهد شد.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.