کوردستان میدیا

یکشنبه 11 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مردم بغداد علیه رژیم ایران به پا خواستند

11:26 - 11 مهر 1398

کوردستان میدیا:  شهروندان عراقی علیە سیاست رژیم ایران بە خیابان‌ها آمدە و خواهان آن هستند ایران از دخالت در امور این کشور دست بردارد.

در اعتراضات سراسری مردم عراق نسبت بە فساد و نابرابری‌های اجتماعی، یکی از خواست‌های اصلی معترضین؛ کوتاه شدن دست رژیم اسلامی ایران بە ویژه سپاه تروریست پاسداران از اعمال سیاست‌های بی ثبات کننده در این کشور و اخراج رژیم ایران از عراق هستند.

مردم عراق با شعارهای مشخص و هدف‌دار و در بیشتر موارد با به آتش کشیدن پرچم ایران، خشم و نفرت خود از جمهوری اسلامی ایران نشان دادند.

شب گذشتە و همزمان با اوج گرفتن تظاهرات در چندین استان عراق، نیروهای وابستە بە رژیم ایران برای منحرف‌کردن هدف اصلی این تظاهرات چندین موشک را بە منطقە سبز بغداد شلیک کردند.

حرکت معترضین به سوی سفارت جمهوری اسلامی در بغداد شروع شدە است.

"ایرج مسجدی" سفیر ایران در عراق نیز نسبت بە اعتراضات مردم این کشور هشدار دادە است.

اعتراضات مردم عراق نسبت بە فساد دستگاه‌های اداری این کشور، دخالت رژیم ایران در امور این کشور و بە ویژه گروه حشد شعبی است.