کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

منشور هفته

20:57 - 29 اردیبهشت 1397

منشور هفته

عنوان برنامه: خروج آمریکا از برجام