کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

منشور هفته

12:13 - 9 خرداد 1397

منشور هفته

عنوان برنامه: اعتراضات و لزوم سازماندهی آن از سوی احزاب