کوردستان میدیا

شنبه 3 فروردین 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

منشور هفته

13:03 - 31 خرداد 1397

منشور هفته

عنوان برنامه: جمهوری اسلامی و تباهی دنیای کودکان