کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

منشور هفته

13:03 - 31 خرداد 1397

منشور هفته

عنوان برنامه: جمهوری اسلامی و تباهی دنیای کودکان