کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

موشک‌های کە فرودگاه اربیل را هدف قرار دادند ساخت ایران بودند

10:45 - 14 اسفند 1399

طبق اعترافات مسئول هستە عراقی حملە بە فرودگاه "اربیل" در ٢٧ بهمن ماه سال جاری، موشک‌های کە فرودگاه را هدف گرفتند ساخت رژیم ایران بودە و این حملە توسط یکی از گروه‌های وابستە بە رژیم ایران، صورت گرفتە است.

مسئول هستە عراقی حملە بە فرودگاه همچنین فاش ساخت هسته عامل این حمله از ٤ نفر تشکیل شده و وابسته به شبه نظامیان "سید الشهدا"، یکی از بازوهای مسلح رژیم ایران در عراق بودند.

"اداره کل مبارزه با تروریسم در اقلیم کردستان" اعلام کرد: "عامل اصلی حمله تروریستی  شخصی بنام "حیدر حمزه عباس مصطفی البیاتی" است که دستگیر و به جنایت خود اعتراف و جزئیات دقیق چگونگی اجرای حمله را فاش کردە است".

پیشتر یک گروە شبه‌نظامی وابسته بە رژیم ایران بە نام "سرایا اولیاءالدم" کە خود را انتقامجوی تروریست سپاە قدس "قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس" معرفی کرده بود، مسئولیت حمله‌ی موشکی دوشنبه‌شب اربیل را بر عهده گرفتە بود.