کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

١٢٠ میلیون بشکه نفت ایران بدون خریدار در انبار مانده است

17:54 - 23 شهریور 1398

کوردستان میدیا: نفت ایران بدون خریدار در انبار مانده است و میزان آن به ١٢٠ میلیون بشکه رسیده است.

براساس آمار شرکت "کپلر"، بدلیل نبود مشتری و به فروش نرسیدن نفت ایران، ١٢٠ میلیون بشکه نفت ایران در انبار مانده است.

براساس آمار "کپلر"، در ٤ ماه گذشته، اکثر خریداران نفت ایران بدلیل تحریم‌ها و ترس از جریمه از سوی آمریکا، از خرید نفت ایران سرباز زده‌اند، نفت تولید شده در انبار به ١٢٠ میلیون بشکه رسیده است.

شرکت "کپلر" اعلام کرده استرژیم ایران در ماه گذشته موفق شده است که تنها ١٨٠ هزار بشکه از نفت خود را به فروش برساند.

رژیم ایران بخش اعظمی از نفت خود را به صورت قاچاق به سوریه ارسال می‌کند و به نام نفت سوریه به فروش می‌رساند.

رژیم ایران قبل از تحریم‌های آمریکا، روزانه بالغ بر ٢ میلیون بشکه از نفت خود را به فروش می‌رسانید، اما بدلیل تحریم‌های آمریکا، در ماه گذشته تنها ١٨٠ هزار بشکه نفت فروخته است که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران گذاشته است و رژیم ایران را تحت فشار مضاعفی قرار داده است.