کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نرخ بیکاری در بهار سال جاری ٢٤ درصد بودە نە ٩.٨ درصد

17:31 - 1 آذر 1399

بە گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم در صورت محاسبه افرادی که از یافتن کار دلسرد شده‌اند، نرخ بیکاری در بهار سال جاری به ۲۴ درصد می‌رسد.

بر اساس گزارش منتشرە، گروهی از افراد جویای کار به دلیل شیوع کرونا از یافتن کار دلسرد شده و به همین دلیل در آمارها جزو افراد جویای کار یا جمعیت فعال محسوب نمی‌شوند.

بر اساس آماری کە مرکز آمار ایران منتشرە کردە در بهار ۹۹ حدود ۷۶۸ هزار نفر به جمعیت افراد واجب کار افزوده شده و آمار کل این جمعیت به ۶۲ میلیون و ۱۸۳ هزار نفر رسیده است.

پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم در اردیبهشت ماه سال جاری تخمین زده بود که بین دو میلیون ۸۰۰ هزار تا شش میلیون نفر در ایران کار خود را بر اثر شیوع ویروس کرونا از دست خواهند داد.