کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نمایندە تبریز در مجلس رژیم فاش کرد دست‌های وزیر کشور آلودە بە خون مردم ایران است

11:00 - 19 فروردین 1400

"احمد علیرضا بیگی" نمایندە مردم تبریز در جلسە مجلس رژیم گفتە است، دست‌های "عبدالرضا رحمانی فضلی" وزیر کشور در جریان وقایع خونبار آبان ٩٨ آلوده به خون مردم است.

در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ماه ٩٨، اعتراضات گستردەای در ایران شروع شد و توسط نیروهای مسلح رژیم بە شیوەای وحشیانە سرکوب شدند.

"رحمانی فضلی وزیر" داخلی رژیم، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و رئیس شورای امنیت کشور است.

این شورا رای داده بود که اینترنت ایران در زمان سرکوب اعتراضات به طور سراسری قطع باشد.

"علیرضا بیگی" نمایندە تبریز در تذکر شفاهی خود به هیات رئیسه مجلس، استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی را ضروری دانسته است.

پس از وقایع آبان رژیم اعلام کرد که بیش از ٢٠٠ نفر در جریان اعتراضات کشته شده‌اند اما عفو بین الملل تعداد کشته را بیش از ٣٠٠ نفر عنوان کرده است.