کوردستان میدیا

چهارشنبه 5 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نهایتا واکسن کرونا بە دست کوردها ساختە شد

18:21 - 1 آذر 1399

واکسن "بایونتیک" کرونا بعد از یک سال از شیوع آن بە وسیلە دو پرفسور کورد مقیم آلمان ساختە شد.

این واکسن از سوی زوج کورد با نام‌های "اولزوم تورجی" و "اوگر ساهین" کە از اهالی "اسکندرون" و "مالاتیا" کوردستان ترکیە می‌باشند ساختە شدە است.

دکتر "اکرم ناسان" ریاست بخش اورژانس دانشگاە برلین در این مورد گفتە است این دو واکسن تاثیر مستقیم دارند در از بین بردن نشانەهای کرونا و همچنین باعث کاهش زمان حمل ویروس می‌شوند.

این واکسن بە وسیلە دو شرکت "فایزر" و "بایونتیک" آلمانی تولید و پخش خواهند شد.

بە گفتە این دو دانشمند کورد بهترین راهکار برای رهایی از کرونا آگاهی جامعە است.