کوردستان میدیا

پنجشنبه 15 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نیرنگ‌های رژیم ایران تحت فشارهای سیاسی ادامه دارد

18:25 - 24 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: رژیم اسلامی ایران که تحت فشار  سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است به زبان نرم روی آورده است.

روز سه‌شنبه، بیست‌و‌سوم اردیبهشیت ماه، حسن روحانی رئیس جمهور رژیم ایران، در دیداری با روحانیون اهل سنت اظهار داشت: "برادران اهل سنت، مرزبانان واقعی کشور هستند".

سخنان روحانی در حالی می‌باشد کە نامبردە و رژیم آن هیچ اعتقادی بە حق و حقوق ملت‌های داخل ایران ندارد.

روحانی در دیدار خود با روحانیون اهل سنت گفته است: " شیعه و سنی و ملیت‌های دیگر ایران همە باهم کشور را اداره می‌کنند. اما این در حالی می‌باشد که اهل سنت و هیچ کوردی در ساختار سیاسی رژیم پست ارشدی را دارا نیستند و هم زمان رژیم در کوردستان افراد غیر بومی را استخدام می‌کند.

رژیم در کوردستان نیز کوردها را از مسئولیت‌های مهم محروم ساخته‌ است و پست‌های مهم سیاسی را به افراد غیر کورد می‌دهند.

حسن روحانی در زمانی حرف از برادری می‌زند، که اهل سنت و ملیت‌های دیگر ایران، توسط رژیم مورد ظلم و ستم واقع گرفته‌اند و حقوق ملی آنها نقض می‌شود.

این سخنان رژیم رئیس جمهور رژیم ایران به نسبت اهل سنت و ملیت‌های داخل ایران، دروغ و نیرنگ‌های رژیم را نشان می‌دهد، که در طول چهل سال حاکمیت خود، هیچ باوری به کثرات گرایی در ایران نداشته و قدرت را در دست خود قبضە کرده‌اند.