کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نیویورک تایمز: اسرائیل تلافی دو کشتی باری خود را از کشتی ساویز ایرانی در دریای سرخ گرفت

11:47 - 18 فروردین 1400

نیویورک تایمز از قول یک مقام آمریکایی منتشر کردە است اسرائیل یک کشتی ایرانی وابستە بە سپاە تروریست پاسداران بە نام "ساویز" را در در یای سرخ با چسپاندن مین بە بدنە کشتی هدف قرار دادە و  در پی آن کشتی بە شدت آسیب دیدە است.

طبق نوشتە "روزنامە هاآرتص" این کشتی سپاە یک شناور شناسایی اطلاعاتی و کار آن جمع آوری اطلاعات و جاسوسی بودە است.

"شبکه الحدث" نیز در همین بارە اعلام کردە این حادثە در نزدیکی "سواحل اریتره" اتفاق افتاده و باعث ایجاد انفجاری بزرگ در کشتی شدە اما این اقدام منجر بە غرق شدن کشتی نشده است.

همزمان خبرگزاری 'تسنیم"، وابسته به سپاه تروریست پاسداران، انفجار در یک کشتی نظامی ایران در دریای سرخ را تایید کرد اما آن را حادثه برای شناور ایرانی در دریای سرخ خواند.