کوردستان میدیا

دوشنبه 18 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هتک حرمت بە زندانیان از سوی مسئولان زندان ارومیە

16:35 - 2 بهمن 1399

در ادامە بی‌حرمتی‌های رژیم بە ملیت‌های غیر فارس، رژیم اشغالگر ایران این‌بار در زندان، پایگاه و مراکز نظامی خود بە سایر افراد دیگر بی‌حرمتی می‌کند.

طبق اخبار رسیدە وب سایت "کوردستان میدیا" دو نفر از مسئولان حفاظت اطلاعات زندان ارومیە بە نام‌های "عباس مسعودی کیا" و "فرهاد حاجبی" با زندانیان زندان ارومیە برخوردی وحشیانە و نادرست کردە و آن‌ها را اذیت می‌کنند.

خبرهای رسیدە حاکی از آن است کە اشخاص نام‌بردە جدای فشارآوردن بە زندانیان و هتک حرمت کردن آنها، با استفادە از "تپانچە" بین زندانیان مانور دادە و آن‌ها را آزار و اذیت می‌دهند.

تداوم هتک ‌حرمت بە زندانیان در ایران و بە ویژە زندانیان کورد موج گستردەای از اعتراضات را در داخل خود زندان‌های رژیم ایجاد کردە کە موجب نگرانی سران رژیم شدە است.

علی‌رغم اخطار مراکز فعال حقوق بشری، سران رژیم ایران هیچ یک از قوانین مرتبط با حقوق زندانیان را لحاظ نمی‌کنند.