کوردستان میدیا

یکشنبه 5 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هر عدد تخم مرغ ١٢٠٠ تومان

17:13 - 5 آذر 1399

تخم مرغ کە یکی از خوارکی‌‌های اقشار کم درآمد برای تامین پروتئین مورد نیاز می‌باشد هم با قیمت هر عدد ١٢٠٠ تومان از سبد غذایی مردم حذف شد.

طی یک هفتە قیمت هر شانە تخم مرغ ٣٠ عددی از ٢٠ هزار تومان بە ٣٦ هزار تومان رسیدە این در حالی است کە تخم مرغ از جملە کالاهای می‌باشد کە نهادەهای آن یعنی خوراک مرغ، با ارز دولتی وارد می‌شود.

البتە در برخی خردە فروشی‌ها هر شانە ٣٠ عددی تخم مرغ بە ٣٨ هزار تومان عرضە می‌شود.

این در حالیست که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در مهرماه، مقرر شده بود که تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره سرد؛ حداکثر ۳۱ هزار تومان، تخم مرغ ۲۰ عددی ۲۲ هزار تومان، تخم مرغ ۱۵ عددی ۱۸ هزار تومان، تخم مرغ ۹ عددی ۱۱ هزار تومان و تخم مرغ شش عددی ۷۰۰۰ تومان عرضه شود.