کوردستان میدیا

یکشنبه 12 تیر 1401
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هیوا بهرامی: جایگاە حزب در جامعە كوردستان غیر قابل انكار است

18:05 - 8 مرداد 1399

بە مناسبت ٧٥مین سالگرد تأسیس حزب دمکرات کوردستان ایران با "هیوا بهرامی" مسئول روابط بین الملل در خارج از کشور مصاحبەای در خصوص فرهنگ انجام دادەایم.

 حزب دمکرات مدت ٧٥ سال است مبارزه می‌کند در طی این سالها چه تأثیری بر زندگی مردم کوردستان گذاشتە است؟

حزب دمكرات بعنوان اولین حزب شرق كوردستان با ساختاری مدرن توانست از بدو تأسیس تأثیرات  بسزایی در فرهنگ كوردستان  داشتە باشد. الیت جامعە عمدتا نقش بسزایی در احزاب سیاسی ایفا می‌كنند. از این نظر می‌توان گفت كە احزاب تأثیر مستقیمی در فرهنگسازی جوامع دارند. حزب دمكرات بە خاطر وضعیت سیاسی در شرق كوردستان و بە طور كلی در ایران و بخصوص شكل نگرفتن آنچە فرهنگ سیاسی نامیدە می‌شود، از بدو وجود توانست تعاریفی مانند دمكراسی، حق تعیین سرنوشت و مقاومت را در جامعە كوردستان نهادینە كند.

اگر امروز نگرش مردم كوردستان را با سایر نقاط ایران مقایسە كنیم، می‌توانیم این تأثیرات را كە از تأسیس حزب و جمهوری كوردستان تا بە امروز بر روی جامعە گذاشتە است بە وضوح ببینیم.

 این سخن تکرار می‌شود کە حزب دمکرات فرهنگ است و بە فرهنگ در میان مردم بدل شدە است پس هیچگاە کسی نمی‌تواند با آن مبارزە کند؟ نظر شما چیست؟

حزب دمكرات در میان مردم كوردستان و حتی فراتر از كوردستان بە نماد مبارزە برای احقاق  حقوق ملی و دمكراسی تبدیل شدە‌است. حزب با اینكە در تمام طول مبارزاتش فرصت بسیار اندكی داشتە است تا بە صورت آزادانە در جامعە كوردستان فعال باشد، ولی توانستە‌است زمامدار مبارزە برای آزادی و دمكراسی شود. حزب دمكرات بە مقولەهای دمكراسی و مقاومت نە بە عنوان شعار بلكە بعنوان تعاریفی نگریستە‌است كە باید در جامعە نهادینە شوند. حزب در كنار مبارزە برای احقاق حقوق ملی ملت كورد، از تلاش برای نهادینە كردن ارزشهای انسانی و سیاسی كە بدانها باورمند است مدام تلاش كردە‌است. حاصل این مبارزە جایگاە غیر قابل انكار حزب در جامعە كوردستان است.

حزب دمکرات در چە بخش‌هایی از فرهنگ سرمایەگذاری کردە‌است؟

همچنان كە عنوان گردید، حزب دمكرات عمدتا در حوزە فرهنگ سازی سیاسی یا اساسا شكل‌گیری فرهنگ سیاسی در جامعە كوردستان تلاش كردە‌است. تلاش برای توسعە ارزش‌های دمكراتیک  و انسانی از جملە حوزەهایی هستند كە مدنظر حزب بودە و هستند.

در همان حال حزب توانستە است در حوزە مسائل اجتماعی نیز تاثیر گذار باشد.

 نظر خود را در رابطه با حزب دمکرات بە مناسبت ٧٥مین سالگرد تأسیس حزب دمکرات بیان کنید.

حزب دمكرات طی ٧٥ سال مبارزە فراز و نشیبهای زیادی را تجربە كردەاست، ولی دمی از مبارزە و تلاش برای رسیدن بە آرمانهایش بازنایستادە است. حزب با مقاومت و پشتكارش در مبارزە عملا مسئلە كوردستان را  بە یكی از مسائل سیاسی عمدە در ایران مبدل ساختە‌است. در عین حال نیز در سطح بین‌المللی دارای روابطی گستردە بخصوص با موسسات دولتی، احزاب دمكراتیک و بنیادهای سیاسی غرب دارد و عملا بە یكی از پارتنرهای اصلی مرتبط با مسائل ایران و كوردستان تبدیل گشتە است.