کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

وزارت بهداشت رژیم اعلام کردە از رفت وآمد بە بیمارستان‌های ما خوداری کنید

11:16 - 14 اسفند 1399

وزیربهداشت رژیم ایران بجای اینکە در فکر پیدا کردن راە حلی برای وضعیت کرونا باشد و موجب کم شدن خطرات آن بر مردم شود، بە مردم گفتە است :امیدی بە بیمارستان‌های ما نداشتە باشید".

"سعید نمکی" وزیربهداشت رژیم گفتە است: "همان‌طوری کە ما از کسی کە با چاقو زخمی می‌شود نمی‌پرسیم اشتباە از تو بود یا طرف مقابلت، بە همین دلیل اگر کسی بر عکس هشداری‌هایی کە ما دادیم عمل کند و در رعایت پروتوکول‌های بهداشتی کم‌کاری کند ما هم نسبت بە پذیرش و درمان آن فرد بی توجهی نشان می‌دهیم".

"نمکی" همچنین گفت، ما امیدوار بودیم و هستیم کە مردم نوروزی بی خطر و کم مشکل را پشت سر بگذارند، پس باید فکرسفرکردن را هم از ذهن خود دور کنند.

حرف‌های "نمکی" در حالی است کە مسئولان رژیم اعلام کردەاند کە رژیم در کنترل و مهار کرونا موفق بودە است و هیچ خطری مردم را تهدید نمی‌کند.

 در صورتی کە آمارامسال مبتلایان و قربانیان بە ویروس کرونا بیشتر از آمار سال گذشتە بودە است و مردم باید نوروز ١٤٠٠ را با خطرات کوید١٩ و ویروس پیشرفتەتر آن سپری کنند.