کوردستان میدیا

جمعه 9 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

وﻗﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ !

10:29 - 10 اسفند 1398

ژ تیتو

 ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن، اﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺪ ﺟﻮری اوﺿﺎع را ﺑﻪ ﻫﻢ زده  است ﺑﻪ ﻃﻮری که ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺎﻟﻪای از ﻧﮕﺮاﻧﯽ، آﺷﮑﺎرا ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﻢ و ﺟﺎی ﺗاﻣﻞ دارد و ﺑﻼﮐﻠﯿﻔﯽ روﺑﻪ اﻓﺰون ﻗﺮار دارد. ﮐﻢ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری و ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ دوﻟﺘﯿﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .

در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و اﺑﺘﻼی اﻧﺒﻮه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﺮان و ﻓﻮت دەها ﻧﻔﺮ از ﻫموﻃﻨﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺟﺪی در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮوز داده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ وﯾﺮوﺳﯽ از ﺣﻔﺎظ آﻫﻨﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ داﺧﻞ ارﮐﺎن دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻤﺎر و آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﻗﺎﻣﻪ،  آﻣﻮزﺷﮑﺪه و داﻧﺸﮕﺎه و اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮ ازدحام ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ...  اﮔﺮ و ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر روﺑﺮو اﺳﺖ. ﻧﻤﺎز و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ و ﻏﯿﺮه از ﺳﻮی ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﺎ اﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻃﺒﻖ روال ﻋﺪەای ﺑﺎ ﺧﻮش رﻗﺼﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی راﻧﺘﯽ ﺗﺎپ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت در در ﺗﺪارک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ و در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ.

 اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز اﻣﺮوز و دﯾﺮوز ﻣﺮدم ﺑﻮده و اﺳﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ. اﮐﻨﻮن ﺑﺠﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﯾﺸﺎن اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺟﺪی ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ازﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻮم و ﺑﺮای اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﻋﯿﺎن اﺳﺖ ... ﺑﯽ ﺷﮏ ﺣﻀﻮر واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ، در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺤﺮان و ﮐﺎرﺳﺎزﺗﺮ از ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و از روی ﻧﺎﭼﺎری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش و ﮐﻤﮏ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ،  ﻟﺬا ﺑﺠﺎی ﺑﺎزی ﻧﻘﺶ ﻗﯿﻢ ﻣﭑﺑﺎﻧﻪ وﮐﯿﻞ و وﻟﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺮدم ، واﺑﺴﺘﻪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت اﺳﺖ آﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ و واﻗﻌﯽ ﻣﻠﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺴﺮ و ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﺎره ای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯿﺸﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺻﺎﺣﺒﺎن واﻗﻌﯽ ﺣﻖ واﮔﺬار ﮐﺮد . ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺠﺎی رواﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻬﺎد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﻫﻤﻮاره در اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻤﺮار ﻇﻠﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﺣﻖ ﻣﺮدم آﻟﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮ زﻣﺎن در ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺟﺎﯾﮕﺎه راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮدم از ﻫﯿﭻ ﮐﺎری درﯾﻎ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ و ﺳﯿﺎﺳﺘ‌ﻬﺎی رذﯾﻼﻧﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎروا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‌زداﯾﯽ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﺎن آﻧﻬﺎ در آن ﺟﺎی، ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮐﺎر  ﺑﻨﻈﺮ اﮐﻨﻮن ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از وﮐﯿﻞ اﻟﺪوﻟﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻋﻤﻠﻪﻫﺎی ﻇﻠﻤﻪ و ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ می‌ﺪﻫﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ راس ﺗﺎ ذﯾﻞ ﻧﻈﺎم و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ، را در ﭼﻪ زﻣﺎن و ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ که ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺑﺴﺘﻪ اش در ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار و ﮐﺎر ﺳﺎز اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺮا در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ بود.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.