کوردستان میدیا

دوشنبه 11 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام زندانیان سیاسی کورد در زندان ارومیه در رابطە با بازداشت جوانان کورد

11:20 - 26 دی 1399

شماری از زندانیان سیاسی زندان ارومیە پیامی را در اعتراض بە بازداشت جوانان کورد از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم  منتشر کردند

متن پیام این چنین است:

ما شماری از زندانیان سیاسی زندان ارومیە بازداشت جوانان کورد را از سوی رژیم محکوم می‌کنیم.

در روزهای منتهی بە بهمن ماه نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی ایران، خودسرانە جوانان کوردستان ایران را بدون داشتن هیچ مدرکی آن‌ها را بازداشت و نقل بازداشتگاه‌های مخوف نهادهای امنیتی می‌کند.

سران رژیم با اجرای همچنین طرحی بە دنبال ترساندن ملت کورد و بە ویژە جوانان حق‌طلب و مبارز هستند تا بلکە تسلیم رژیم اشغالگر مرکز شوند؛ اما این اشغالگران نکتەای را فراموش کردەاند آن هم، ارادە پولادین ملت کورد برای حفظ موجودیت و مبارزە برای آزادی است کە علاوه بر قتل عام، ویران‌کردن روستاها، اعدام و اشغال سرزمینمان، همچنان پابرجا و استوار باقی ماندە است.

زندە باد کورد و کوردستان

زندە باد حزب دمکرات کوردستان ایران

پیروز باد راسان

٢٥ دی ماه ١٣٩٩ خورشیدی