کوردستان میدیا

پنجشنبه 8 آبان 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیشوا صالحی: حزب دمکرات ریشە در فرهنگ ملت کورد دارد

09:12 - 3 مرداد 1399

بە مناسب ٧٥مین سالگرد تاسیس حزب دمکرات کوردستان ایران در ادامە سری مصاحبەها این بار با "پیشوا صالحی" از پیشمرگەهای حزب دمکرات مصاحبە کوردەایم. شما را بە خواندن این مصاحبە دعوت می‌کنیم.

مصاحبه: جمال رسول دنخه

صالحی: تاسیس حزب دمکرات و تاثیر آن بر مبارزات حق طلبانە ملت کورد نقطە قوت و سرآغازی دوبارە بود برای ادامه مبارزات هر چهار بخش کوردستان.

صالحی: جمهوری کوردستان یکی از دستاوردهای بزرگ در تاریخ جنبش ملی دمکراتیک ملت کورد و حزب دمکرات است.

١-حزب دمکرات مدت ٧٥ سال است مبارزه می‌کند در طی این سالها چه تاثیری بر زندگی مردم کوردستان گذاشتە است؟

صدها سال مبارزات حق طلبانە و قیام های پی درپی دربرابر متجاوزگران در طول تاریخ خونین ملت کورد زنجیرە مانند بەهم گرە خوردە است و بی گمان سرآغاز هر جنبشی در کوردستان بزرگ با قیامها و مبارزات نسلهای قبل همسویی و رابطە داشتە است.

بی گمان سرآغاز و تاسیس حزب دمکرات نیز با قیامها و مبارزات حق طلبانەی نسلهای پیشین همسویی داشتە است و حزب دمکرات بە منظور رسیدن بە حق و حقوق میلیونها انسان کورد کە دارای زبان، تاریخ، جغرافیا و فرهنگی مشترک هستند تاسیس شد اما این بار سیستماتیک و بر اساس مبارزات ملی دمکراتیک کە آزادی خاک و میلیونها انسان کورد را در پی داشتە باشد.

 تاسیس حزب دمکرات و تاثیر آن بر مبارزات حقطلبانەی ملت کورد  نقطە قوت و سرآغازی دوبارە بود برای ادامەی مبارزات هر چهار بخش کوردستان  بە شیوەای کە تٲسیس اولین حکومت کوردی درسال ۱۳۲٤ بە رهبری حزب دمکرات برای ملت کورد تاریخی طلایی و افتخار آمیز بە شمار میرود بە صورتی کە بیشتر احزاب مبارز کورد در کوردستان بزرگ مبارزاتشان را نشٲت گرفتە از جمهوری کوردستان میدانند کە یکی از دستاوردهای بزرگ در تاریخ جنبش ملی دمکراتیک ملت کورد و حزب دمکرات است.

باجرٲت میتوان گفت کە حزب دمکرات در ۷۵سال مبارزاتش نقش بسزایی در تقویت احساس ملی گرایی در میان مردم و پیدایش احزاب هر چهار بخش کوردستان بزرگ ایفا کوردە است.

٢ـ این سخن تکرار می شود کە حزب دمکرات فرهنگ است و بە فرهنگ در میان مردم بدل شدە است پس هیچگاە کسی نمی تواند با آن مبارزە کند؟ نظر شما چیست؟

 با توجە بە شیوەی مبارزە و سیاستهای حزب دمکرات از بدو  تاسیس تا بە امروز و حضور گستردە مردم در طیفهای مختلف جامعەی کوردستان اعم از طبقەهای گوناگون در مبارزات ملی دمکراتیک کوردستان بە دلیل اعتقاد بە پلورالیزم از جانب حزب دمکرات واحترام بە عقاید شخصی قشرهای جامعە و پیادە کوردن سیاستهایی کە با فرهنگ و واقعیت جامعە کوردستان سازگار بودە است، دیدگاهی از حزب دمکرات برای مردم بە وجود آمدە است کە حزب دمکرات بە عضوی جدایی ناپذیر از مردم تبدیل شود و ریشە در فرهنگ اقشار گوناگون جامعەی کوردستان بنهد بە گونەای کە بیشتر مردم کوردستان نسبت بە حزب دمکرات احساس مالکیت داشتە باشند.

باتوجە بە این مسئلە می توان باشهامت اعلام کورد مبارزە با حزبی کە بیش از هفت دهە مبارزەی صادقانە و ریشە در فرهنگ جامعەای داشتە باشد نمیتوان گفت محال است اما بی گمان پایانی بە جز شکست را در پی نخواهد داشت.

٣-حزب دمکرات در چە بخش‌هایی از فرهنگ سرمایەگذاری کرده است؟

باتوجە بە اینکە حل مسائل ملی برای حزب دمکرات از اهمیت خاصی برخوردار بودە و میباشد، از زمان تاسیس حزب تا بە امروز با استفادە از امکانات موجود سعی در تقویت و نهادینە کوردن احساس ملی گرایی بە وسیلەی زندە نگاە داشتن فرهنگ ملت کورد را داشتە است برای نمونە می توان بە برگزاری مراسما  نوروز در نقاطی کە نمایانگر قدمت و تمدن ملت کورد یا برگزاری آن در زادگاە مبارزانی کە در راە احقاق حقوق ملی جانشان را فدا کوردەاند اشارە کورد.

 تٲثیر این چنین رفتاری بە صورتی نمایان گشتە است کە حتی شیوەی لباس پوشیدن زنان و مردان حاضر در مراسم بە مانند لباس رزم مبارزین کورد درآمدە است.

در این خصوص می توان بە تٲثیر در برگزاری مراسم هایی برای سال روز جهانی زبان مادری یا لباس ملی اشارە کورد.

بە طور کل می توان گفت کە حزب دمکرات مستقیم یا غیر مستقیم در بیشتر مواردی کە بە تقویت فرهنگ ملت کورد ربط داشتە است نقش ایفا کوردە است کە مهمترین آن ایجاد فرهنگ مبارزە و ادامە آن با این فکریت کە هر ملتی کە خواهان رسیدن بە آزادی باشد باید هزینەی آن را بپردازند.

 نهادینە کوردن چنین فکریتی در فرهنگ ملت بزرگ کورد، اکثریت جامعە را بر این اصل مصمم ساختە است کە بعد از سالها مبارزە و قربانی دادن در این راە مقدس همچنان بر احقاق حق و حقوقشان تاکید داشتە باشند. 

٤-نظر خود را در رابطه با حزب دمکرات بە مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس حزب دمکرات بیان کنید؟

 ۷٥ سال از مبارزات حقطلبانەی حزب دمکرات میگذرد،حزب دمکرات در طول این سالها فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر نهادە است بەگونەای کە چندین بار قصد داشتەاند حزب دمکرات را از مسیر اصلیش خارج کنند، اما با توجە بە اینکە حزب دمکرات ریشە در فرهنگ ملت کورد داشتە است و بنا بە تجربەای کە در این سالها کسب کوردە، با کمک و همیاری مردم بر مشکلات نائل آمدە است و معتقدم در آیندە نیز چنین خواهد شد چون حزبی کە مورد حمایت مردم باشد بزرگترین و سخت ترین مشکلاتها را هم پشت سر خواهد گذاشت و حتما در برابر دشمنان پیروز خواهد شد.

و در آخر بەمناسبت  هفتاد و پنجمین سالروز تٲسیس حزب دمکرات پیشاپیش این روز مقدس را بە تمامی مردم کوردستان و همرزمانم تبریک میگویم.