کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آموزش و پرورش ایران با کمبود حدود ٢٠٠ هزار نیروی انسانی مواجە است

12:30 - 21 فروردین 1400

"محسن حاجی میرزایی" وزیرآموزش وپرورش رژیم گفتە است، در آموزش و پرورش با کمبود ١٩٧ هزار نیروی انسانی مواجە هستیم کە این کمبود نیرو را با جذب سرباز معلم و بازنشستەگان جبران کردەایم.

این مسئول رژیم گفته است مصوبە صلاحیت معلمی مشخص است و کسی کە صلاحیت معلمی نداشتە باشد وارد آموزش و پرورش نخواهد شد.

رژیم ایران افراد وابستە بە خود را برای کار در ادارات استخدام می‌کند کە در چنین شرایطی تخصص ملاک حساب نمی‌شود.

این در حالی است کە در سال ٩٨ فقط ٩٠٠ استاد دانشگاە بە دلیل دریافت حقوق کم از کوردستان و ایران مهاجرت کردەاند.

مسئولان زیربط رژیم نیز در این بارە اعلام کردەاند ١٤ میلیون دانشجو در کوردستان و ایران مهاجرت کردە کە این آمار را در مقایسە با کشور چین و هند کە جمعیتی میلیاردی دارند طبیعی اعلام می‌کنند.

دانشجویان مهاجرت کردە از کوردستان در کشورهای دیگر با زمینە رشدی کە برایشان فراهم می‌شود بە درجات عالی از تحصیل و تدریس و دیگر زمینەها می‌رسند.