کوردستان میدیا

سه شنبه 19 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کارگران فضای سبز شهرداری خرم‌آباد ٧ ماه است کە حقوق معوقە خود را دریافت نکردەاند

17:08 - 5 اسفند 1399

کارگران فضای سبز شهرداری منطقە ٣ خرم‌آباد ٧ ماه است برای دریافت حقوق معوقە خود بین پیمانکار و شهرداری پاسکاری می‌شوند.

بە گفتە کارگران، هر وقت بە شهرداری برای دریافت مطالباتمان مراجعە می‌کنیم ما را پاس می‌دهند بە پیمانکار، پیمانکار نیز می‌گوید هنوز موفق بە دریافت طلبیە خود از شهرداری نشدە است.

طبق گزارش منتشرە، نداشتن خرج و مخارج خانواده، انباشته شدن کرایه خانه، محروم شدن دانش‌آموزان برخی از کارگران از تحصیل در نبود گوشی هوشمند تنها گوشه‌ای از درد و رنج این کارگران است.

بە گفتە این کارگران، در نبود حقوقی که شش ماه معوق مانده بدهکار همه شده‌ایم و برای گذران زندگی از بستگان و مغازه‌داران قرض می‌گیریم. در این اوضاع گرانی و بی پولی سفرەهایمان خالی است و شرمنده زن و بچەهایمان شدیم.

پیمانکار فضای سبز منطقه ٢ و ٣ شهرداری خرم‌آباد گفته است هم اکنون از شهرداری منطقه ٣ خرم‌آباد چهار میلیارد تومان طلب دارم و در امور مالی لیست پرداختی و دریافتی نیز موجود است اما با احتساب طلب از شهرداری منطقه ٢ این مبلغ به حدود شش میلیارد تومان می‌رسد.