کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کاهش سهمیە گازوئیل، کشاورزان مناطقی ازشهرستان "سنە" را با مشکل مواجە کردە است

18:02 - 21 فروردین 1400

کشاورزان منطقە "حەسەن‌ئاوا" شهرستان "سنە" بە دلیل کاهش گازوئیل از سوی مسئولان رژیم دچار مشکل شدەاند و هیچ‌ یک از ادارات زیربط حاضر بە پاسخ‌دهی نیستند.

براساس گزارشات رسیدە بە وب‌سایت "کوردستان‌میدیا"، برای هر تراکتور ٦ سیلندر هزار لیتر گازوئیل برای مدت ٣ ماە و برای تراکتور ٤ سیلندر ٨٠٠ لیتر سهمیە گازوئیل اختصاص دادە شدە است.

این سهمیەبندی درحالی‌ است کە یک تراکتور ٨ سیلندر طی یک روز کاری ١٠٠ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند.

این مشکل گریبان‌گیر تمامی کشاورزان مناطق مختلف شهرستان "سنە" شدە است و علاوە بر استانداری "سنە"، ادارە جهاد کشاورزی و شرکت نفت نیز حاضر بە پاسخ‌دهی بە کشاورزان نیستند.